Ατομικό Mentoring

Το mentoring, μέσω του θετικού παραδείγματος του Mentor, ευνοεί την μετατροπή λανθανουσών ικανοτήτων σε εμφανείς δεξιότητες! Τα αποτελέσματα, ως εκ τούτου, από την άποψη της ευαισθητοποίησης, των κινήτρων και της νοηματοδότησης είναι πραγματικά ισχυρά από την πλευρά της απασχολησιμότητας, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της αναζήτησης εργασίας.

To mentoring είναι ένας προσωποκεντρικός μαθησιακός διάλογος που σκοπεύει περισσότερο στην ανάπτυξη σοφίας, μέσω αναστοχαστικής πρακτικής, παρά στην απλή μεταβίβαση γνώσης. Το mentoring τείνει να είναι μια μεσο-μακροπρόθεσμη σχέση που εστιάζει σε θέματα καριέρας ή άλλα περισσότερο ολιστικά θέματα.
Ο μέντορας αλληλεπιδρά με κάθε άτομο ή ομάδα εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους, βασιζόμενος σε πρότυπα δεοντολογίας και οι μέθοδοί του αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την εισαγωγή υποδείγματος, τη διευκόλυνση ανταλλαγής συστάσεων, τη υποστήριξη ανάπτυξης δικτύων και την ερμηνεία πολιτικών ενός οργανισμού ή ενός επαγγέλματος.”

Άγγελος Δερλώπας, MSc, ΜCC.

Οφέλη προγραμμάτων mentoring για την επιχείρηση.

Πολλά είναι τα οφέλη των επιχειρήσεων, στην περίπτωση εφαρμογής των προγραμμάτων mentoring.

Ωφελεί στην:

 • ανάπτυξη επιτυχημένων διοικητικών στελεχών,
 • αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων,
 • μείωση των παραιτήσεων κάποιων εργαζομένων και
 • αναπτύσσει μια κουλτούρα μάθησης στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται ως τμήμα του σύγχρονου μάνατζμεντ με έμφαση στη διαχείριση της ποικιλομορφίας (diversity management).

Ένα από τα πρακτικά οφέλη, είναι η χαρτογράφηση των δομικών και πολιτισμικών εκείνων παραγόντων (εταιρική κουλτούρα), οι οποίοι επιδρούν στην εξέλιξη των στελεχών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης. Τέλος, η σύνδεση των ατομικών στόχων των συμβουλευόμενων με τους στόχους της επιχείρησης, προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες για επιτυχία και παράλληλα δημιουργεί για την επιχείρηση ένα σημαντικό «αποθεματικό» σε ταλέντα, γνώσεις, κίνητρα και δεξιότητες.

Warren Buffet & Bill Gates (mentor & mentee).

Οφέλη προγραμμάτων mentoring για τους καθοδηγούμενους (mentees).

Η σχέση αυτή μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη, αφού τους δίνεται η ευκαιρία:

 • να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες,
 • να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους,
 • να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους,
 • να διευρύνουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους δίκτυα,
 • να κοινωνικοποιηθούν γρηγορότερα και ευκολότερα μέσα στην επιχείρηση,
 • να παίρνουν ικανοποίηση από την εργασία τους,
 • να επιτυγχάνουν ευκολότερα προαγωγές,
 • υψηλότερες αποδοχές,
 • μεγαλύτερη επαγγελματική κινητικότητα και
 • γκάμα εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης και εν τέλει
 • επίτευξη των επαγγελματικών στόχων που έχουν θέσει.

Σε άλλες περιπτώσεις (εκπαιδευτικό mentoring), τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις, επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσω μαθητείας (on-the-job-training) και μικρών projects τα οποία αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν.

Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο υποβοήθησης του life management, το οποίο σημαίνει την υποστήριξη για το σχεδιασμό και τη δημιουργική διαχείριση των σταδίων ζωής καθώς και της μετάβασης σε νέους ρόλους που όλοι και όλες μας καλούμεθα να αναλάβουμε κατά τη διάρκεια της εργασιακής μας ζωής. Μέσα από την υποστήριξη του μέντορα, τη διαβίβαση θετικών αισθημάτων –σεβασμό, εκτίμηση – και την επίδειξη ενσυναίσθησης για τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, ο μέντορας επιτυγχάνει την ενδυνάμωση των καθοδηγούμενων.

Mεθοδολογία υλοποίησης συνεδριών mentoring.

Κεντρικής σημασίας είναι:

 • η οικοδόμηση σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
 • η σαφής διατύπωση του επιδιωκόμενου στόχου,
 • η κοινή αναγνώριση και αποδοχή της ολοκλήρωσης και λήξης της συμβουλευτικής σχέσης.

Προγράμματα mentoring

Προσαρμοσμένα με ειδική, με το αντικείμενο, θεματολογία ώστε να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων: Εισαγωγή νεοεισερχόμενου, Μετάβαση ρόλου, Ίσες ευκαιρίες/ διαχείριση πολυμορφίας, Διατήρηση ταλέντων, Mentoring μητρότητας, Mentoring για επιχειρηματίες.

Εκπαίδευση στο mentoring

Ο Επαγγελματίας Μέντορας

1. Πιστοποίηση για διευθυντικά στελέχη
2. Μετάβαση από coach σε μέντορα

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!