Κώδικας Δεοντολογίας

Photo by Breanna Louise on Unsplash

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο κώδικας δεοντολογίας του ICF αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:

 1. Εισαγωγή
 2. Βασικοί ορισμοί
 3. Βασικές αξίες ICF και αρχές δεοντολογίας
 4. Δεοντολογικά πρότυπα
 5. Διακήρυξη

1. Εισαγωγή

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICF περιγράφει τις βασικές αξίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching (ICF Core Values), τις δεοντολογικές αρχές και τα δεοντολογικά πρότυπα συμπεριφοράς για όλους τους επαγγελματίες του ICF (βλέπε ορισμούς). Η τήρηση αυτών των δεοντολογικών προτύπων ICF είναι η πρώτη από τις θεμελιώδεις δεξιότητες coaching του ICF (ICF Core Competencies). Αυτό είναι “Επιδεικνύει δεοντολογική πρακτική: κατανοεί και εφαρμόζει με συνέπεια τη δεοντολογία και τα πρότυπα coaching”.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICF χρησιμεύει στην προάσπιση της ακεραιότητας του ICF και του παγκόσμιου επαγγέλματος coaching με:

 • Καθορισμό προτύπων συμπεριφοράς συμβατών με τις βασικές αξίες του ICF και τις δεοντολογικές αρχές.
 • Καθοδήγηση του δεοντολογικού αναστοχασμού, την εκπαίδευση και τη λήψη αποφάσεων
 • Προσδιορισμό και διατήρηση των προτύπων coaching του ICF μέσω της διαδικασίας Eπανεξέτασης της Δεοντολογικής Συμπεριφοράς του ICF (ECR)
 • Παροχή της βάσης για την εκπαίδευση δεοντολογίας του ICF σε προγράμματα με πιστοποίηση ICF

Ο κώδικας δεοντολογίας του ICF ισχύει όταν οι επαγγελματίες του ICF εκπροσωπούνται ως τέτοιοι, σε κάθε αλληλεπίδραση που σχετίζεται με το coaching. Αυτό ανεξάρτητα από το εάν έχει δημιουργηθεί μια σχέση coaching (βλ. oρισμούς). Ο Κώδικας αυτός διατυπώνει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών του ICF που δρουν στους διαφορετικούς ρόλους τους ως coaches, επόπτες, mentor coaches, ή εκπαιδευόμενοι coaches ή υπηρετούν σε ηγετικό ρόλο του ICF, καθώς και σαν υποστηρικτικό προσωπικό (βλ. oρισμούς).

Παρόλο που η διαδικασία επανεξέτασης της Δεοντολογικής Συμπεριφοράς (ECR) ισχύει μόνο για τους επαγγελματίες του ICF, όπως και η διακήρυξη, το προσωπικό του ICF δεσμεύεται επίσης σε δεοντολογική συμπεριφορά και σ τις βασικές αξίες και τις δεοντολογικές αρχές που υποστηρίζουν τον κώδικα δεοντολογίας ICF.

Η πρόκληση της δεοντολογικής εργασίας σημαίνει ότι τα μέλη θα συναντήσουν αναπόφευκτα καταστάσεις που απαιτούν απαντήσεις σε απροσδόκητα ζητήματα, επίλυση διλημμάτων και λύσεις σε προβλήματα. Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας προορίζεται να βοηθήσει τα άτομα που υπόκεινται στον Κώδικα, κατευθύνοντάς τα στην ποικιλία των δεοντολογικών παραγόντων που ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη, βοηθώντας τους στον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της δεοντολογικής συμπεριφοράς.

 1. Βασικοί ορισμοί

Πελάτης” – το άτομο ή ομάδα / σύνολο ατόμων που δέχονται coaching, ο coach που δέχεται mentoring ή supervision (εποπτεία) ή ο coach ή ο σπουδαστής που εκπαιδεύεται στο coaching.

Coaching” – η σύμπραξη σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους συνεργάτες να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες.

Σχέση Coaching ” – σχέση που συνάπτεται από τον επαγγελματία του ICF και τον / τους Πελάτη (-ες) / Χορηγό (-ούς) βάσει συμφωνίας ή σύμβασης που καθορίζει τις ευθύνες και τις προσδοκίες κάθε μέρους.

Κώδικας” – κώδικας δεοντολογίας του ICF

Εμπιστευτικότητα” – προστασία των πληροφοριών που αποκτώνται γύρω από την coaching σχέση εκτός εάν δοθεί συγκατάθεση για αποδέσμευση.

Σύγκρουση συμφερόντων” – μια κατάσταση κατά την οποία ένας επαγγελματίας του ICF εμπλέκεται σε πολλαπλά συμφέροντα όπου η εξυπηρέτηση ενός συμφέροντος μπορεί να λειτουργήσει εναντίον ή να έρχεται σε σύγκρουση με άλλο. Αυτό μπορεί να είναι οικονομικό, προσωπικό ή άλλο.

Ισότητα” – κατάσταση στην οποία όλοι οι άνθρωποι βιώνουν τη συμπερίληψη, την πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνότητα, την εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την ηλικία, τη θρησκεία, τη μετανάστευση, ψυχική ή φυσική ανικανότητα, και άλλες περιοχές ανθρώπινης διαφοράς.

Επαγγελματίας ICF” – άτομα που παρουσιάζονται ως μέλη του ICF ή ως κάτοχοι διαπιστευτηρίων του ICF, σε ρόλους που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε coach, επόπτη, mentor coach, εκπαιδευτή coach και σπουδαστή coaching.

Προσωπικό ICF“- το υποστηρικτικό προσωπικό του ICF που έχει αναλάβει η εταιρεία διαχείρισης που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης για λογαριασμό της ICF.

Εσωτερικός coach” – ένα άτομο που απασχολείται σε έναν οργανισμό και κάνει coaching είτε με μερική είτε με πλήρη απασχόληση στους υπαλλήλους του οργανισμού αυτού.

Χορηγός” – η οντότητα (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων της) που πληρώνει για ή / και διευθετεί ή καθορίζει τις υπηρεσίες coaching που πρέπει να παρέχονται.

Υποστηρικτικό προσωπικό” – οι άνθρωποι που εργάζονται για επαγγελματίες ICF για την υποστήριξη των Πελατών τους.

Συστημική ισότητα” – ισότητα των φύλων, ισότητα των φυλών και άλλες μορφές ισότητας που θεσμοθετούνται στη δεοντολογία, τις βασικές αξίες, τις πολιτικές, τις δομές και τις κουλτούρες των κοινοτήτων, των οργανώσεων, των εθνών και της κοινωνίας.

 1. Βασικές αξίες ICF και αρχές δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ICF βασίζεται στις βασικές αξίες ICF και στις ενέργειες που απορρέουν από αυτές. Όλες οι αξίες είναι εξίσου σημαντικές και υποστηρίζουν η μία την άλλη. Αυτές οι αξίες είναι φιλόδοξες και πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τρόπος κατανόησης και ερμηνείας των προτύπων. Όλοι οι επαγγελματίες του ICF αναμένεται να εμφανίζουν και να διαδίδουν αυτές τις αξίες σε όλες τις αλληλεπιδράσεις τους.

 1. Δεοντολογικά Πρότυπα

Τα ακόλουθα δεοντολογικά πρότυπα εφαρμόζονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των επαγγελματιών ICF:

Τμήμα I-Ευθύνη στους Πελάτες

Ως Επαγγελματίας ICF, θα:

 1. Εξηγώ και βεβαιώνομαι ότι, πριν ή κατά την πρώτη συνάντηση, οι coaching πελάτες μου και ο Χορηγός-οι κατανοούν τη φύση και τη δυνητική αξία του coaching, τη φύση και τα όρια εμπιστευτικότητας, τις οικονομικές ρυθμίσεις και όλους τους άλλους όρους της συμφωνίας coaching.
 2. Δημιουργώ μια συμφωνία/ σύμβαση σχετικά με τους ρόλους, τις ευθύνες και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων με τους Πελάτες μου και τους Χορηγούς πριν από την έναρξη των υπηρεσιών.
 3. Διατηρώ τα αυστηρότερα επίπεδα εμπιστευτικότητας με όλα τα μέρη όπως συμφωνήθηκε. Γνωρίζω και συμφωνώ να συμμορφώνομαι με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα και τις επικοινωνίες.
 4. Έχω μια σαφή κατανόηση για το πώς ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών κατά τη διάρκεια όλων των coaching αλληλεπιδράσεων.
 5. Έχω σαφήνεια τόσο με τους Πελάτες όσο και με τους Χορηγούς ή τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους οι πληροφορίες δεν θα παραμείνουν εμπιστευτικές (π.χ. παράνομη δραστηριότητα, εφόσον απαιτείται από το νόμο, βάσει έγκυρης δικαστικής εντολής ή κλήτευσης, επικείμενου ή πιθανού κινδύνου κινδύνου σε εαυτό ή σε άλλους · κλπ.). Όταν νομίζω ότι μια από τις παραπάνω συνθήκες είναι εφαρμόσιμη, ίσως χρειαστεί να ενημερώσω τις αρμόδιες αρχές.
 6. Όταν εργάζομαι ως Εσωτερικός Coach, θα διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων με τους coaching Πελάτες και τους Χορηγούς μέσω των συμφωνιών coaching και του συνεχιζόμενου διαλόγου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση οργανωτικών ρόλων, ευθυνών, σχέσεων, αρχείων, εμπιστευτικότητας και άλλων απαιτήσεων υποβολής αναφορών.
 7. Διατηρώ, αποθηκεύω και διαθέτω κάθε αρχείο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων και των επικοινωνιών, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών μου αλληλεπιδράσεων κατά τρόπο που προωθεί την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα και συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους και συμφωνίες. Επιπλέον, επιδιώκω να αξιοποιώ σωστά τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εξελίξεις που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες coaching (βοηθητικές υπηρεσίες τεχνολογίας) και να γνωρίζω με ποιο τρόπο εφαρμόζουν τα διάφορα δεοντολογικά πρότυπα.
 8. Είμαι προσεκτικός-η σε ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει μετατόπιση της αξίας που λαμβάνεται από τη σχέση coaching. Εάν ναι, θα κάνω μια αλλαγή στη σχέση ή θα ενθαρρύνω τον / τους πελάτη (-ες) / χορηγό (-ούς) να αναζητήσουν έναν άλλο coach, να αναζητήσουν έναν άλλο επαγγελματία ή να χρησιμοποιήσουν κάποιον άλλο πόρο.
 9. Σεβαστώ το δικαίωμα όλων των μερών να τερματίσουν τη σχέση coaching σε οποιοδήποτε σημείο για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας coaching, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας.
 10. Είμαι ευαίσθητος στις συνέπειες της ταυτόχρονης ύπαρξης πολλαπλών συμβάσεων και σχέσεων με τον ίδιο πελάτη (πελάτες) και τον χορηγό (ους), προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
 11. Έχω επίγνωση και διαχειρίζομαι ενεργά οποιαδήποτε διαφορά εξουσίας ή κατάστασης μεταξύ του Πελάτη και εμού που μπορεί να οφείλεται σε πολιτιστικά, συσχετιστικά, ψυχολογικά ή συναφή ζητήματα.
 12. Γνωστοποιώ στους Πελάτες μου την πιθανή λήψη αποζημίωσης και άλλα οφέλη που ενδέχεται να λάβω για την παραπομπή των πελατών μου σε τρίτους.
 13. Διασφαλίζω σταθερή ποιότητα coaching ανεξάρτητα από το ποσό ή τη μορφή της συμφωνηθείσας αποζημίωσης σε οποιαδήποτε σχέση.

Τμήμα II – Ευθύνη στην Πρακτική και στην Επίδοση

Ως Επαγγελματίας ICF, θα:

 1. Συμμορφώνομαι με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ICF σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μου. Όταν συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ενδεχόμενη παραβίαση του Κώδικα από εμένα ή εντοπίζω αντιδεοντολογική συμπεριφορά σε έναν άλλο επαγγελματία ICF, (θα) θέτω με σεβασμό το θέμα στους εμπλεκόμενους. Εάν αυτό δεν επιλύσει το ζήτημα, το παραπέμπω σε μια επίσημη αρχή (π.χ. ICF Global) για επίλυση.
 2. Απαιτώ την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του ICF από όλο το υποστρικτικό προσωπικό.
 3. Δεσμεύομαι στην αριστεία μέσω της συνεχούς προσωπικής, επαγγελματικής και δεοντολογικής ανάπτυξης.
 4. Αναγνωρίζω τους προσωπικούς μου περιορισμούς ή τις περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν, να έρθουν σε σύγκρουση ή να παρεμποδίσουν την απόδοσή μου στο coaching ή στις επαγγελματικές μου σχέσεις coaching. Θα ζητήσω συνδρομή για να καθορίσω τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, θα επιδιώξω αμέσως την κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή ή τον τερματισμό της σχέσης coaching.
 5. Επιλύσω οποιασδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, μέσω της επεξεργασίας του θέματος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας ή την προσωρινή αναστολή ή λήξη της επαγγελματικής σχέσης.
 6. Διατηρώ το απόρρητο των μελών του ICF και χρησιμοποιώ τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ICF (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου κλπ.) μόνο με την εξουσιοδότηση του ICF ή του μέλους του ICF.

Τμήμα ΙΙΙ – Ευθύνη στον Επαγγελματισμό

Ως Επαγγελματίας ICF, θα:

 1. Προσδιορίζω με ακρίβεια τα coaching μου προσόντα, το επίπεδο των θεμελιωδών δεξιοτήτων coaching, την εμπειρία, την κατάρτιση, τις πιστοποιήσεις και τα Διαπιστευτήρια του ICF.
 2. Κάνω προφορικές και γραπτές δηλώσεις που είναι αληθείς και ακριβείς σχετικά με αυτό που προσφέρω ως επαγγελματίας ICF, τι προσφέρεται από το ICF, το επάγγελμα του coaching και τη δυνητική αξία του coaching.
 3. Επικοινωνώ και (θα) δημιουργώ επίγνωση με αυτούς που πρέπει να ενημερώνονται για τις δεοντολογικές ευθύνες που καθορίζονται από αυτόν τον Κώδικα.
 4. Αναλαμβάνω την ευθύνη να έχω επίγνωση και να καθορίζω σαφή, κατάλληλα και πολιτισμικά ευαίσθητα όρια που (θα) διέπουν τις αλληλεπιδράσεις, φυσικές ή άλλες.
 5. Δεν (θα) συμμετάσχω σε οποιαδήποτε σεξουαλική ή ρομαντική σχέση με τους πελάτες ή τους χορηγούς. Θα είμαι πάντα ενήμερος για το επίπεδο οικειότητας που αρμόζει στη σχέση. Παίρνω τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος ή την ακύρωση της σχέσης coaching.

Τμήμα IV-Ευθύνη στην Κοινωνία

Ως Επαγγελματίας ICF, θα:

 1. Αποφύγω τις διακρίσεις διατηρώντας δικαιοσύνη και ισότητα σε όλες τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες, τηρώντας παράλληλα τους τοπικούς κανόνες και τις πολιτιστικές πρακτικές. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, φυλής, έκφρασης φύλου, εθνότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας ή στρατιωτικού καθεστώτος.
 2. Αναγνωρίζω και τιμώ τις συνεισφορές και την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, διεκδικώντας μόνο ιδιοκτησία του δικού μου υλικού. Αντιλαμβάνομαι ότι η παραβίαση αυτού του προτύπου μπορεί να μου επιβάλει την νόμιμη προσφυγή από τρίτο.
 3. Είμαι ειλικρινής και εργάζομαι στο πλαίσιο αναγνωρισμένων επιστημονικών προτύπων, κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών και ορίων των ικανοτήτων μου κατά τη διεξαγωγή και την αναφορά της έρευνας.
 4. Έχω επίγνωση του αντίκτυπου των πελατών μου στην κοινωνία. Συμμορφώνομαι με τη φιλοσοφία του “να κάνω καλό”, έναντι του “να αποφεύγω το κακό”.

5. Η Διακήρυξη Δεοντολογίας του Επαγγελματία ICF

Ως επαγγελματίας του ICF, σύμφωνα με τα Πρότυπα του Κώδικα Δεοντολογίας του ICF, αναγνωρίζω και συμφωνώ να εκπληρώσω τις δεοντολογικές και νομικές υποχρεώσεις μου με τον coaching πελάτη (-ες) μου, τον / τους Χορηγό(-ους), τους συναδέλφους και το ευρύ κοινό.

Εάν παραβιάσω οποιοδήποτε μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας του ICF, συμφωνώ ότι το ICF, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να με καταστήσει υπεύθυνο για κάτι τέτοιο. Συμφωνώ επίσης ότι η ευθύνη μου έναντι του ICF για τυχόν παραβίαση μπορεί να περιλαμβάνει κυρώσεις, όπως υποχρεωτική επιπρόσθετη εκπαίδευση coaching ή άλλη εκπαίδευση ή απώλεια της ιδιότητας του μέλους ICF ή/ και των διαπιστευτηρίων μου ICF.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Eπανεξέτασης της Δεοντολογικής Συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων για την υποβολή καταγγελίας, κάντε κλικ στο παρακάτω: ECR Process.

Εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Διοικητικό Συμβούλιο του ICF τον Σεπτέμβριο του 2019.

 

Ερμηνευτικές δηλώσεις

Η ομάδα επιθεώρησης του κώδικα δεοντολογίας του ICF προετοίμασε μια σειρά ερμηνευτικών δηλώσεων για να υποστηρίξει τα μέλη του ICF και τους κατόχους διαπιστευτηρίων στην κατανόηση του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας του ICF και στην εφαρμογή τους στην πράξη.

Διαβάστε εδώ.

Κατεβάστε από το παρακάτω link τον κώδικα δεοντολογίας σε μορφή pdf:
New Code of Ethics

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!